A Reliable Partner for Your Business

제품소개

URD180

■  특장점

 

           ▶  고강성 & 차폐 구조 적용
                    - 구조해석 적용
                    - 더 작은 크기로도 동일 퍼포먼스 구현
           ▶  다양한 조합의 표준 구성
           ▶  표준테이블을 통한 설계편의성 제공
           ▶  저소음 설계
           ▶  상,하부 어디서든 편리한 체결
           ▶  클린타입(URC) 대비 유지보수 편리

 

■  주요사양


Input Motor (W)

750

LM Guide

No. 25 (2Rail 4Block)

Ball Screw size

Ø20 (Ø25)

Ball Screw lead (mm)

05

10

20(25)

 40(50)

Repeatability(mm)

±0.02

±0.02

±0.02

 ±0.02

Maximum load

capacity (kgf)

Horizontal

150

130

100

35

Vertical

90

70

35

12

 

 

모델명 Stroke(mm) Payload(kgf) DWG STP
URD 180-S 50 - 1,500 130(H), 70(V)
URD 180-R 50 - 1,500 130(H), 70(V)
URD 180-L 50 - 1,500 130(H), 70(V)
전화문의 041-532-5804 1:1문의