A Reliable Partner for Your Business

제품소개

URL 300

■  특장점

 

           ▶  고강성 & 컴팩트 사이즈
                     - 구조해석 적용
                     - 공간 활용 최적화
           ▶  표준테이블을 통한 설계편의성 제공
           ▶  저소음 설계
           ▶  최대 2G의 가,감속
           ▶  속도리플 최소화
           ▶  유지보수 편리

 

■  주요사양

 

   

Continus force / Peak force (N)

720 / 1800

 960 / 2400

LM Guide

No.25(No.30) (2Rail 6Block)

 No.25(No.30)(2Rail 6Block)

Maximum speed (mm/s)

2000

 2000

Grating pitch (mm)

0.04

 0.04

Repeatability (mm)

0.001 

 0.001 

 Payload (kg)

57(2G), 88(1G) 

 57(2G), 88(1G) 

Color

White / Black 

 White / Black 

 

제품명 Stroke(mm) Payload(kg) DWG STP
URL 300-F72 400 - 1,650 57(2G), 88(1G)
URL 300-F96 400 - 1,650 57(2G), 88(1G)
전화문의 041-532-5804 1:1문의